Company News

Preparation and Photocatalytic Activity of PANI/AMTES

2018-10-12

[1]   Shaohai LI,Bo WENG,Kangqiang LU,Yijun XU. Improving the Efficiency of Carbon Quantum Dots as a Visible Light Photosensitizer by Polyamine Interfacial Modification[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2018, 34(6): 708-718.  
   
[2]   Ruo-Lin CHENG,Xi-Xiong JIN,Xiang-Qian FAN,Min WANG,Jian-Jian TIAN,Ling-Xia ZHANG,Jian-Lin SHI. Incorporation of N-Doped Reduced Graphene Oxide into Pyridine-Copolymerized g-C3N4 for Greatly Enhanced H2 Photocatalytic Evolution[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(7): 1436-1445.  
   
[3]   Hai-Long HU,Sheng WANG,Mei-Shun HOU,Fu-Sheng LIU,Tian-Zhen WANG,Tian-Long LI,Qian-Qian DONG,Xin ZHANG. Preparation of p-CoFe2O4/n-CdS by Hydrothermal Method and Its Photocatalytic Hydrogen Production Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(3): 590-601.  
   
[4]   Ming XIAO,Zai-Yin HUANG,Huan-Feng TANG,Sang-Ting LU,Chao LIU. Facet Effect on Surface Thermodynamic Properties and In-situ Photocatalytic Thermokinetics of Ag3PO4[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(2): 399-406.  
   
[5]   Yun-Long ZHANG,Yu-Zhi ZHANG,Li-Xin SONG,Yun-Feng GUO,Ling-Nan WU,Tao ZHANG. Synthesis and Photocatalytic Performance of Ink Slab-Like ZnO/Graphene Composites[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(11): 2284-2292.  
   
[6]   Hao ZHANG,Xin-Gang LI,Jin-Meng CAI,Ya-Ting WANG,Mo-Qing WU,Tong DING,Ming MENG,Ye TIAN. Effect of the Amount of Hydrofluoric Acid on the Structural Evolution and Photocatalytic Performance of Titanium Based Semiconductors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(10): 2072-2081.  
   
[7]   Yang CHEN,Xiao-Yan YANG,Peng ZHANG,Dao-Sheng LIU,Jian-Zhou GUI,Hai-Long PENG,Dan LIU. Noble Metal-Supported on Rod-Like ZnO Photocatalysts with Enhanced Photocatalytic Performance[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(10): 2082-2091.  
   
[8]   Wei-Tao QIU,Yong-Chao HUANG,Zi-Long WANG,Shuang XIAO,Hong-Bing JI,Ye-Xiang TONG. Effective Strategies towards High-Performance Photoanodes for Photoelectrochemical Water Splitting[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(1): 80-102.  
   
[9]   Yang LU. Recent Progress in Crystal Facet Effect of TiO2 Photocatalysts[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016, 32(9): 2185-2196.  
   
[10]   Fei ZHAO,Lin-Qi SHI,Jia-Bao CUI,Yan-Hong LIN. Photogenerated Charge-Transfer Properties of Au-Loaded ZnO Hollow Sphere Composite Materials with Enhanced Photocatalytic Activity[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016, 32(8): 2069-2076.  
   
[11]   Ying-Shuang MENG,Yi AN,Qian GUO,Ming GE. Synthesis and Photocatalytic Performance of a Magnetic AgBr/Ag3PO4/ZnFe2O4 Composite Catalyst[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016, 32(8): 2077-2083.  
   
[12]   Bang-De LUO,Xian-Qiang XIONG,Yi-Ming XU. Improved Photocatalytic Activity for Phenol Degradation of Rutile TiO2 on the Addition of CuWO4 and Possible Mechanism[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016, 32(7): 1758-1764.  
   
[13]   Kai-Jian ZHU,Wen-Qing YAO,Yong-Fa ZHU. Preparation of Bismuth Phosphate Photocatalyst with High Dispersion by Refluxing Method[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016, 32(6): 1519-1526.  
   
[14]   Yan-Juan WANG,Jia-Yao SUN,Rui-Jiang FENG,Jian ZHANG. Preparation of Ternary Metal Sulfide/g-C3N4 Heterojunction Catalysts and Their Photocatalytic Activity under Visible Light[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016, 32(3): 728-736.  
   
[15]   Li-Fang HU,Jie HE,Yuan LIU,Yun-Lei ZHAO,Kai CHEN. Structural Features and Photocatalytic Performance of TiO2-HNbMoO6 Composite[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016, 32(3): 737-744.  
   
 

硅粉Titanium Nitride powder二硼化铝Boron Nitride powder